ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
ข้อมูลเบื้องต้น
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการดำเนินงานบริการและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด การบริหารจัดการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์  พัฒนาการแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของศูนย์ภาษา  อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของศูนย์วิเทศสัมพันธ์และศูนย์ประเทศเพื่อนบ้านศึกษา
 
ประวัติความเป็นมา
 
 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือน มิถุนายน  2519   ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์  ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะตี๋ ถนนธนสาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2519  ย้ายไปที่อาคารไม้ของวิทยาลัยเกษตรกรรม  วิทยาเขตสุรินทร์  (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์)    ต่อมาปี  พ.ศ.  2520  ได้ย้ายมาที่อาคารเรียนชั่วคราวใกล้หอพักนักศึกษาอาคารเรียนโปรแกรมวิชาดนตรีและนาฏศิลป์    ประมาณปี  พ.ศ. 2523  ย้ายมาอยู่ที่อาคารเรียน  2  และย้ายไปที่อาคารหอสมุด  ปัจจุบันคือ กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และปี  พ.ศ.  2538  ย้ายมาที่อาคาร  27  อยู่ตรงข้ามอาคาร  1  มีทั้งหมด  4 ชั้น  และวันที่  11  มิถุนายน  2548  ตามโครงสร้าง  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏปรับเปลี่ยนจากฝ่ายหอสมุดกลางสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ    เป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ประกอบด้วยหอสมุดกลาง  ศูนย์ภาษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์  และศูนย์ประเทศเพื่อนบ้านศึกษา

 
ปรัชญา (Wisdom)
   “แหล่งบริการวิชาการ ผสานเทคโนโลยี ทวีภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น สู่สากล”
 
 
ปณิธาน
          1. บริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิชาการ วิจัยและส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม        2. บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
     “มุ่งบริการสารสนเทศ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”
 
       
 
พันธกิจ (Mission)
            1. รวบรวม พัฒนา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
       2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม       

       3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

 

      

   
   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินท