ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ

 
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
   
 
 
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาคผนวก
 
 
 
 
รายงานสรุปผลการประเมินรอบที่ 2 (1 มิถุนายน 2552)
 
 
 
 
ดาวโหลดเอกสารเกี่ยวกับประกันคุณภาพ
 
   
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์